SDA MED – Przychodnia Specjalistyczna dla dzieci, lekarz ginekolog, pediatra, psychiatra Lublin

Regulamin płatności lekarzebezkolejki.pl

Regulamin e-Płatności Niniejsze Ogólne Zasady Świadczenia Usług przez Świadczeniodawcę określają podstawowe zasady świadczenia usług przez Świadczeniodawcę, w ramach internetowego serwisu rezerwacji terminów wizyt. Ilekroć, w niniejszych Ogólnych Zasadach Świadczenia Usług przez Świadczeniodawcę, pojęciom nie nadano odmiennego znaczenia, mają znaczenie poniższe: Cennik – cennik usług oferowanych przez Świadczeniodawcę, wprowadzony w ramach Serwisu (przy wykorzystaniu Oprogramowania Medycznego) i podpisany elektronicznie. Ogólne Zasady Świadczenia Usług przez Świadczeniodawcę – niniejszy dokument, stanowiący wzorzec umowny, w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego, określający zasady dokonywania rezerwacji terminy wizyty u Świadczeniodawcy oraz świadczenia przez Świadczeniodawcę usług. Pacjent – użytkownik Serwisu, korzystający z usług oferowanych przez Świadczeniodawcę. Placówka – konkretna placówka (lokalizacja) Świadczeniodawcy. Serwis – serwis internetowy, umożliwiający Pacjentom rezerwację terminu wizyty u Świadczeniodawcy. Świadczeniodawca – podmiot świadczący usługi medyczne, oferujący Pacjentom możliwość rezerwacji terminu wizyty w ramach Serwisu. W ramach niniejszego Serwisu możliwe jest dokonanie rezerwacji terminu wizyty u danego lekarza lub dla danej usługi u Świadczeniodawcy (zamówienie usługi medycznej) w szczególności w celu zapewnienia Pacjentowi dostępności odpowiednich zasobów Świadczeniodawcy, w tym lekarzy, w zarezerwowanym przez niego terminie. Lokalizacja Placówki, w której odbędzie się zarezerwowana przez Pacjenta wizyta, wynika z danych zawartych w treści rezerwacji. Podmiotem, do którego należy Placówka jest: SAME DOBRE APTEKI PHARM SP. Z O.O., WALLENRODA 2F, 20- 607 LUBLIN, REGON: 061421926, NIP: 712-327-20-18. To z tym podmiotem Pacjent zawiera umowę na świadczenie usługi w postaci zarezerwowanej wizyty. Warunkiem skutecznej rezerwacji terminu wizyty może być konieczność uiszczenia przez Pacjenta zaliczki w kwocie 20,00 zł lub przedpłaty pełnej ceny zarezerwowanej wizyty, zgodnie z Cennikiem udostępnionym przez Świadczeniodawcę, niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji terminu, o ile wynika to z informacji zawartych w Serwisie. Jeśli w ciągu 2 godzin od otrzymania przez Pacjenta wiadomości, zawierającej przekierowanie do serwisu płatności elektronicznych, płatność nie zostanie dokonana i potwierdzona, nastąpi automatyczne anulowanie dokonanej przez Pacjenta rezerwacji terminu wizyty. Umowa pomiędzy Świadczeniodawcą i Pacjentem zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia dokonanej płatności. Cennik usług Świadczeniodawcy udostępniony jest w Serwisie. Cena za wizytę dotyczy wyłącznie usługi podstawowej (wskazanej w procesie rezerwacji) i nie obejmuje w szczególności wynagrodzenia za wykonanie usług dodatkowych, w tym wynagrodzenia z tytułu przeprowadzenia dodatkowych badań. W Serwisie może być udostępniony również orientacyjny wykaz cen, wskazujący wyłącznie dolną granicę ceny usługi – w takim przypadku zaleca się Pacjentom weryfikację cen wskazanych w Serwisie przed dokonaniem rezerwacji terminu wizyty – dzwoniąc na numer telefonu wskazany przez Świadczeniodawcę. W przypadku braku wskazania cennika w Serwisie, wszelkie informacje o cenach za świadczone usługi można uzyskać telefonicznie, dzwoniąc na numer telefonu wskazany przez Świadczeniodawcę. Pacjent może odwołać zarezerwowany termin wizyty bez podania przyczyny, nie później niż na 7 dni przed tym terminem. W takim przypadku Pacjentowi zwracana jest kwota wpłaconej zaliczki lub przedpłaty. Odwołanie wizyty w terminie późniejszym niż wskazany w pkt 8 powyżej lub niepojawienie się Pacjenta u Świadczeniodawcy w zarezerwowanym i nieodwołanym przez niego terminie wizyty, uprawnia Świadczeniodawcę do zatrzymania kwoty wpłaconej zaliczki, a w przypadku dokonania przedpłaty całej ceny z tytułu wizyty – kwoty nie mniejszej niż 20,00 zł, ale nie większej niż 30% ceny za wizytę z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 100 zł, chyba że Pacjent udowodni, że niemożliwość pojawienia się u Świadczeniodawcy wynikała z siły wyższej w rozumieniu przyjętym w orzecznictwie sądowym. W takim przypadku Pacjentowi otrzymuje zwrot zgodnie z pkt 8. Potrącana kwota zaliczki stanowi rekompensatę związaną z koniecznością poniesienia przez Świadczeniodawcę kosztów obsługi procesu rezerwacji i zapewnienia gotowości do świadczenia usług przez lekarza oraz udostępniania w tym celu pomieszczeń, sprzętu medycznego i innej infrastruktury. Świadczeniodawca może odwołać wizytę bez podania przyczyny nie później niż na 7 dni przed zarezerwowanym przez Pacjenta terminem wizyty. Odwołanie wizyty w terminie późniejszym może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów (np. choroba lekarza, awaria sprzętu medycznego). W przypadku odwołania wizyty przez Świadczeniodawcę, Świadczeniodawca zwraca Pacjentowi całą kwotę wpłaconej zaliczki. Wszelkie zwroty zaliczek, wpłaconych przez Pacjenta, dokonywane są w formie uznania na konto, z którego wpłynęła należność, za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych. Świadczeniodawca informuje, iż do usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom, w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej, nie stosuje się ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z jej art. 3 ust.1 pkt 7). 13. 14. Z zastrzeżeniem pkt 12 powyżej, Pacjent ma prawo złożyć reklamację na świadczone przez Świadczeniodawcę usługi, w formie pisemnej na adres korespondencyjny Świadczeniodawcy wskazany w pkt 4 powyżej. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej: dane kontaktowe reklamującego, informacje o numerze rezerwacji oraz krótki opis zdarzenia reklamacyjnego. Jeżeli podane w zgłoszeniu reklamacyjnym dane lub informacje będą wymagać uzupełnienia w celu umożliwienia rozpatrzenia reklamacji, Świadczeniodawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Reklamacja zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Świadczeniodawca, po potwierdzeniu otrzymania zaliczki lub przedpłaty całej kwoty wynagrodzenia z tytułu zarezerwowanej wizyty, wystawi stosowny paragon lub fakturę, także w formie elektronicznej, w szczególności na każde żądanie Pacjenta zgłoszone w terminie 3 miesięcy od daty wpłacenia zaliczki. Ponadto w dniu wizyty zostanie wystawiony paragon lub faktura końcowa, jeżeli zaliczka nie obejmowała pełnej ceny za wizytę. Dokumenty, o których mowa powyżej będą dostępne do odbioru przez Pacjenta w lokalizacji Świadczeniodawcy.

Z uwagi na remonty na osiedlu, dojazd możliwy TYLKO i wyłącznie od ulicy Tomasza Zana


This will close in 15 seconds